Informacja o realizacji projektu unijnego

EMPIRICA S. A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

 Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF 

Schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB.

Grantodawca: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA

 

Przedmiot projektu stanowi usługa doradcza w zakresie opracowania strategii sprzedaży firmy Empirica S.A.

Celem projektu jest opracowanie efektywnego systemu sprzedaży w firmie Emirica S.A. dążącego do wzrostu liczby klientów i generowania większych przychodów.

Wydatki całkowite projektu:  59 040,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne projektu: 48 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 40 800,00 PLN