Informacja o realizacji projektu unijnego

EMPIRICA S. A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje  Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF  Schemat 1.3.C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB. Grantodawca: Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA   Przedmiot projektu stanowi usługa doradcza w […]