Informacje dla akcjonariuszy

Dane spółki:

Empirica Spółka Akcyjna
Podwale 7
50-043 Wrocław
Polska

Dane rejestrowe

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000430518.

NIP 8982201370

Kapitał zakładowy: 650.000,00 zł opłacony w całości.

Statut spółki Empirica Spółka Akcyjna (pobierz)

Zarząd spółki:

W skład Zarządu spółki Empirica Spółka Akcyjna wchodzą:

 • Michał Różański – Prezes Zarządu
 • Piotr Stawiński – Wiceprezes Zarządu

Prokurentem spółki jest Joanna Solnica.

Rada Nadzorcza:

W skład Rady Nadzorczej spółki Empirica Spółka Akcyjna wchodzą:

 • Piotr Marcin Maciaś – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Joanna Stawińska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Magdalena Petko-Różańska – Członek Rady Nadzorczej.

Rejestr akcjonariuszy

 • Rejestr Akcjonariuszy prowadzony jest przez QSecurities.
 • Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy została podjęta na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26. czerwca 2020 roku.

Sprawozdania finansowe:

 • Sprawozdanie finansowe za rok 2019 (pobierz)
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2018 (pobierz)

Ogłoszenia spółki:

Walne Zgromadzenie z dnia 26.04.2021 roku

Empirica S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Empirica Spółka Akcyjna 26 kwietnia 2021 roku odwołało Pana Bogdana Jana Różańskiego z Rady Nadzorczej Empirica SA oraz powołało na członka Rady Nadzorczej Empirica SA Pana Piotra Marcina Maciasia.

Porządek obrad:

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. przyjęcie porządku obrad,
 5. stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 6. dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 7. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Walne Zgromadzenie z dnia 14.01.2021 roku

Empirica S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Empirica Spółka Akcyjna 14. stycznia 2021 roku odwołało Panią Dorotę Różańską z Rady Nadzorczej Empirica SA oraz powołało na członka Rady Nadzorczej Empirica SA Pana Bogdana Jana Różańskiego.

Zmiana została wpisana do KRS dnia 25.01.2021 roku.

Porządek obrad:

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
 3. sporządzenie listy obecności,
 4. przyjęcie porządku obrad,
 5. stwierdzenie ważności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 6. powzięcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki przez członków Zarządu Spółki,
 7. zatwierdzenie kadencji Rady Nadzorczej,
 8. dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 9. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

 

Piąte wezwanie zostało wysłane do akcjonariuszy dnia 19.10.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji z dnia 19.10.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Podwale 7, III piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Czwarte wezwanie zostało wysłane do akcjonariuszy dnia 24.09.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji z dnia 22.09.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Podwale 7, IV piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Trzecie wezwanie zostało wysłane do akcjonariuszy dnia 31.08.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji z dnia 31.08.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Podwale 7, IV piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Drugie wezwanie zostało wysłane do akcjonariuszy dnia 6.08.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji z dnia 6.08.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Podwale 7, IV piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Pierwsze wezwanie zostało wysłane do akcjonariuszy dnia 20.07.2020 r.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji z dnia 17.07.2020 r.

Zarząd spółki pod firmą Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Podwale 7, IV piętro, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

Walne Zgromadzenie z dnia 26.06.2020 roku

Empirica S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Empirica Spółka Akcyjna 26.czerwca 2020 roku zadecydowało o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy. Podmiotem uprawnionym do Prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy na rzecz Empirica Spółka Akcyjna jest Q Securities  S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, NIP: 1080014541, REGON: 146488304.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Empirica Spółka Akcyjna podjęło również decyzję o odwołaniu Członka Zarządu, Grzegorza Wójcika, z pełnionej funkcji.

Porządek obrad:

 • Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał przewidzianych porządkiem obrad;
 • Przedstawienie porządku obrad;
 • Przyjęcie porządku obrad;
 • Podjęcie uchwał w sprawach:

   rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku; podział zysku; rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku; udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Michałowi Różańskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku; udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Piotrowi Stawińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku; udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Grzegorzowi Wójcikowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku; udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dorocie Różańskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku; udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Joannie Stawińskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku; udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdalenie Petko-Różańskiej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku; zatwierdzenia kadencji Członków Zarządu; odwołania Członka Zarządu; wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

 • Wolne wnioski;
 • Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidentaopinia (pobierz)