Przedsiębiorstwo EMPIRICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymała dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny.

Tytuł projektu:

„Opracowanie środowiska oceniającego systemy obrotu kryptowalutami przez model scoringowy”

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest opracowanie prototypu narzędzia – środowiska oceniającego systemy obrotu krypto walutami przez model scoringowy.

Planowane efekty:

Realizacja celu doprowadzi do wyeliminowania zidentyfikowanych problemów związanych z brakiem dostępnych narzędzi do oceny i wykrywania potencjalnych oszustw (fraudów) na nieregulowanych rynkach kryptowalut.

Wartość projektu: 2 566 416,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 745 400,00 PLN

 

Przedsiębiorstwo EMPIRICA SPÓŁKA AKCYJNA otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu:

„Rozwój promocji marki EMPIRICA S.A. na rynkach zagranicznych”

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest internacjonalizacja działań spółki EMPIRICA poprzez podjęcie działań eksportowych na rynkach: europejskim oraz światowych.

Planowane efekty:

Realizacja działań wskazanych w projekcie doprowadzi do rozwoju firmy, rozszerzenia działalności eksportowej, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wejścia ze swoimi produktami na nowe rynki zagraniczne. W wyniku realizacji projektu firma zdobędzie nowych kontrahentów i nawiąże nowe kontakty biznesowe, które pozwolą na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Wartość projektu: 215 400,00 PLN

Wartość dofinansowania: 161 550,00 PLN

Przedsiębiorstwo EMPIRICA SPÓŁKA AKCYJNA otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF.

Tytuł projektu:

„Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez EMPIRICA SA w celu opracowania algorytmu zarządzania płynnością instrumentów opartych na technologii blockchain”

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie prototypu narzędzia – algorytmu do zarządzania płynnością instrumentów opartych na technologii blockchain.

Planowane efekty:

Realizacja działań wskazanych w projekcie doprowadzi do wyeliminowania zidentyfikowanych problemów związanych z brakiem płynności w handlowanych assetach cyfrowych oraz brakiem na rynku narzędzia do zarządzania płynnością instrumentów opartych na technologii blockchain.

Wartość projektu: 2 683 069,44 PLN

Wartość dofinansowania: 1 730 546,47 PLN

Przedsiębiorstwo EMPIRICA SPÓŁKA AKCYJNA otrzymało dofinansowanie na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Tytuł projektu:
„Promocja marek produktowych firmy EMPIRICA S.A. na rynkach zagranicznych”

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest internacjonalizacja działań spółki EMPIRICA poprzez podjęcie działań eksportowych na rynkach europejskich oraz światowych.

Planowane efekty:
Realizacja działań wskazanych w projekcie doprowadzi do rozwoju firmy, rozszerzenia działalności eksportowej, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, wejścia ze swoimi produktami na nowe rynki zagraniczne. W wyniku realizacji projektu firma zdobędzie nowych kontrahentów i nawiąże nowe kontakty biznesowe, które pozwolą na zwiększenie przychodów ze sprzedaży.

Wartość projektu: 202 600,00 PLN
Wartość dofinansowania: 151 950,00 PLN