REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

I. Definicje:

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 2. Usługodawcy – rozumie się przez to Empirica S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Podwale 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000430518, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, IV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8982201370 REGON: 021955151, adres elektroniczny: info@empirica.pl
 3. Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
 4. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem https://empirica.pl prowadzony przez Usługodawcę,
 5. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 j.t.).
 3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.
 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

III. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  – udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz działalności   Usługodawcy,
  – umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.
 2. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy.
 3. Usługobiorca, przy wypełnianiu formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie, może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 z późn. zm.) poprzez zaznaczenie właściwego pola. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać wyrażoną uprzednio zgodę.

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
  – komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  – dostęp do sieci Internet
  – odpowiednie oprogramowaniem, w tym co najmniej przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,
 2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
 3. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.
 4. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 5. Cała zawartość Serwisu, w szczególności oprogramowanie, układ funkcjonalny, bazy danych, elementy graficzne) chroniona jest prawami własności przemysłowej i intelektualnej. Wszelkie znaki towarowe, logo, znaki usługowe, geograficzne oznaczenia pochodzenia itp. zawarte w niniejszej witrynie stanowią własność Usługodawcy lub osób trzecich. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do ww. elementów Serwisu ani jego poszczególnych elementów. Innego rodzaju, aniżeli korzystanie z Serwisu, używanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie bez uprzedniej zgody właściwego podmiotu jest niedozwolone.

V. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Serwisu, poprzez wyświetlenie Serwisu na ekranie urządzenia, z którego korzysta Usługobiorca.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu poprzez jego opuszczenie i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@empirica.pl
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

VII. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu wyłącznie w granicach i na zasadach, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności, aby treści publikowane w Serwisie były kompletne i aktualne, jednakże nie udziela gwarancji, iż treści te są pozbawione jakichkolwiek błędów, niedokładności, czy też nie straciły na aktualności od czasu ich publikacji.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie z zastrzeżeniem, iż zmiana warunków nie wpływa na prawa i obowiązki uprzednio nabyte przez Usługobiorcę. Dalsze korzystanie z Serwisu oznacza zgodę Usługobiorcy na nowe brzmienie Regulaminu.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 j.t.)